ziekteZiekte

Als een kind ziek is kan het niet naar “OLLIE & co” komen.

Wij begrijpen echter dat u uw kind naar "OLLIE & co" brengt omdat u moet werken.                          

Een kind dat niet geheel fit is kan gebracht worden, mits er goed met de pedagogisch medewerkster overleg wordt.
Wie kan er gebeld worden, welke achterwacht is er ?                

De leiding neemt de uiteindelijke beslissing of het kind kan komen of niet.

Wordt een kind op het kinderdagverblijf ziek dan worden de ouders direct op de hoogte gebracht.

DE VERANTWOORDING BLIJFT ALTIJD IN HANDEN VAN DE OUDERS.

Het personeel is niet opgeleid om medicijnen te verstrekken, wanneer ouders dit toch wensen dient een medicatieformulier te worden ingevuld. "OLLIE & co" aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. 

De leiding kan bij vragen over ziekte terecht bij de GGD en bij Dr. Schraven, huisarts te Venray.

Bij besmettelijke kinderziektes volgen wij altijd het advies en protocollen van de GGD.

Op het kinderdagverblijf ligt een protocol ter inzage.